Matematik

Kommutativa och Distributiva lagen

Kommutativa lagen
Räknelag som säger att termerna och faktorerna kan kastas om utan att resultatet förändras.
Distributiva lagen
Varje term multipliceras med talet framför parantesen.
Årskurs 3 · Matematik

Delningsdivision/Innehållsdivision – Vad är skillnaden?

Det finns två grundtankar i division. Delningsdivision och innehållsdivision. Vad är skillnaden?
Delningsdivision:
Man delar upp täljaren i nämnarens antal. Man grupperar.
Ex. 15/3. Då grupperar man täljaren 15 i 3 grupper.
Svaret blir alltså 5 bönor (ex) i varje grupp.
 
Innehållsdivision:
Hur många gånger kan man plocka nämnaren ur täljaren? Hur många gånger nämnaren får plats i täljaren. Svaret blir antal gånger.
Ex. Hur många gånger får 3 plats i 15? Hur många 3 mängder? 
Man delar alltså upp täljaren 15 i grupper om 3. Varje grupp innehåller 3 saker. 
Svaret blir alltså 5 grupper.
 

Skillnader i konkreta textuppgifter (exempel 12/4):
Delningsdivision: 
Fyra personer ska dela på 12 kulor. Hur många får de var?
De får 3 kulor var.

Innehållsdivision: 
Hur många gånger kan jag plocka ut 4 kulor från 12 kulor?
Svar: 3 gånger. 

  
Jag förstod bättre skillnaden med dessa videos: